• Trending
  • Nouveau
 quelques secondes
il y a 6 mois
Chinois mandarin
汉语多音字这样记- Learn Chinese homograph like this (3)
31、传:《鸿门宴》是汉代传(zhuàn)记,而不是唐代传(chuán)奇。 32、荷:荷(hé)花旁边,站着一位荷(hè)枪实弹的战士。 33、涨:我说她涨(zhǎng)了工资,她就涨(zhàng)红着脸,摇头否认。...